เราเรียนรู้จาก Covid-19 ที่ทำให้คนตกงานเยอะขึ้น และงานจะหายากขึ้นกว่าเดิม เด็กที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ IT จะมีโอกาสในอนาคตมากกว่า แล้วเด็กที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหรือไปเรียนด้าน IT เด็กๆเหล่านี้เค้าจะมีโอกาสด้านการทำงานแค่ไหน?

We learn that Covid-19 has made more people lose their jobs. And the job will be more difficult to find than before. Children with English and IT proficiency will have more opportunities in the future. So, poor children have no money to go to English language studies or to study IT, how many career opportunities do these children have?

ทางมูลนิธิจึงมีความคิดอยากช่วยเหลือเด็กโดยการสอนภาษาอังกฤษให้ฟรี โดยจิตอาสาคนต่างชาติ เด็กที่มีฐานะยากจนจะได้มีโอกาสเข้าถึงด้านการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่ออนาคต

The foundation therefore wants to help children by teaching English for free. By the spirit of foreign volunteers children from the poor will have access to basic English language learning for the future.

EnglishLink.club | Learn English the modern way & in a way that's relevant to your success

English for the younger thinking generations that want to explore future positive possibilities

You will want to learn English for many different reasons, not to simply pass an exam or be perfect at speaking English. Many English speaking people are not perfect at communicating in English, but their relevant understanding, usually enables them to acheive their goals in life. English is the most widely spoken language in the world. But, here at EnglishLink, we understand and respect your culture - We all have to live in the same, small world.

All EnglishLink tutors are fluent, native English speakers, with experience of teaching online and in the classroom. Our courses are designed to suit your requirements and we will work with you to create an interesting and rewarding learning experience. Learn English in the comfort & safety of your home at a time which suits you.

Register today and after consultation, we can then enroll you onto an English learning course that meets your needs and learning goals.

Learn English Banner